Oko 70% laboratorijskih grešaka posledica je propusta u preanalitičkoj fazi. U Bio lab centru radimo sve što zahteva dobra laboratorijska praksa kako bi se potencijalne greške u ovoj fazi svele na minimum. Pružamo stručnu pomoć u adekvatnoj pripremi pacijenata za laboratorijska ispitivanja, uzimanje uzoraka, pripremu, storniranje, transport i stabilizaciju uzoraka.

Šta treba izbegavati i kako da se adekvatno pripremite za uzimanje uzoraka za laboratorijska ispitivanja?

 1. 24h pre uzimanja uzoraka ne treba se izlagati teškim fizičkim naporima
 2. Najmanje 12h pre uzimanja uzorka ne treba konzumirati ništa od hrane i pića, dozvoljeno je uzimati samo vodu
 3. Najmanje 1h pre uzimanja uzorka ne pušiti
 4. 10-15 minuta pre uzimanja uzorka sesti i opustiti se
 5. Obavezno dati informacije o medikamentoznoj terapiji i nutritivnim suplementima kao i posebnim statusima pacijenta (trudnoća)
 6. Preporučeno vreme za uzimanje uzoraka je od 07:00-10:00h

Posebna priprema pacijenta

 1. Angiotenzin konverting enzim (ACE) - 24h, a poželjno bi bilo i duže ako je izvodljivo, pacijent ne bi trebalo da uzima ni jedan od inhbitora ACE-a.
 2. Bence-Jones proteini - Prvi jutarnji urin ili urin 24h sakupljati bez ikakvog konzervansa.
 3. Beta HCG u urinu – Uzorak je isključivo prvi, najkoncentrovaniji urin. Ostali uzorci, zbog razrenjenja, mogu dati lažno negativan nalaz.
 4. Hemokultura- Od krucijalnog je značaja dati sve klinički relevantne parametre. Uzorak je najbolje uzeti u momentu kada dodje do skoka telesne temperature. Primeniti aseptičan postupak pri uzimanju uzorka kao i pri ubacivanju uzorka u bocicu sa medijumom .
 5. Kalcijum u urinu - Izbegavati hranu bogatu kalcijumom nekoliko dana pre sakupljanja uzorka urina (hrana bogata kalcijumom povećava koncentraciju kalcijuma u urinu).
 6. Boginje - Ponovno uzeti takozvani konvalescentni uzorak nakon 2 nedelje posle akutne faze. Poželjno je odrediti oba uzorka istovremeno.
 7. Hromozomske analize - Neophodna je porodična anamneza kao i potpisivanje saglasnosti za:
  • prenatalnu analizu kariotipa ploda - amniocenteza,
  • analizu kariotipa iz fetalne krvi- kordocenteza,
  • analizu kariotipa iz periferne krvi,
  • analizu abortnog materijala
 8. Clostridium difficile toxin A/B- Minimalna količina uzorka fecesa potrebna za analizu: oko 1 gram.
 9. Koagulacioni testovi (PT, APTT) - Ne uzimati terapiju na dan određivanja. Ukoliko se tokom primene antikoagulantne terapije primete bilo kakvi znaci krvarenja, prekinuti terapiju, proveriti PT i APTT i HITNO obratiti se ordinirajućem doktoru. Ne menjati i ne dodavati terapiju bez konsultacije sa ordinirajućim doktorom.
 10. Krioglobulini i kriofibrinogen - Najbolje je uzorak uzeti u laboratoriji (uzorak se ne može doneti u laboratoriju ukoliko se ne može obezbediti transport i čuvanje do donošenja na 37oC).
 11. Klirens kreatinina i uree - uzorak krvi uzeti tokom perioda sakupljanja urina. Pre dolaska u laboratoriju izmeriti telesnu visinu i telesnu težinu.
 12. Za detekciju kristala u sinovijalnoj tečnosti kao antikoagulans koristiti isključivo heparin. Ostali antikoagulansi nisu pogodni jer su i sami kristali i mogu interferirati tokom ispitivanja.
 13. Pri izvođenju dexametazon supresionog testa strogo poštovati protokol: Tabletu dexametazona uzeti u tačno propisano vreme (obično se uzima 1 mg dexametazona oralno oko 23h, a uzorci krvi za određivanje kortizola u 9h (pre i sutradan po uzimanju tablete hidrokortizona). Ako je lekar drugačije propisao, pridržavati se propisanog protokola.
 14. Za detekciju droga u urinu, ako je moguće, obezbediti nadzor pri uzimanju kao i pri dostavljanju uzorka u laboratoriju.
 15. Za određivanje sedimentacije iz mikro uzorka za sada ne postoji pouzdan postupak.
 16. Faktor V Leiden određivati samo nakon konsultacije sa hematologom.
 17. Uzorak fecesa za testiranje na okultno krvarenje uzeti sa 2 različita mesta, iz 3 uzastopna uzorka stolice.
 18. Uzorak fecesa za koprokulturu kao i za parazitološke preglede doneti u laboratoriju što pre. Naglasiti ako se zahteva identifikacija specifičnih organizama jer rutinski pregled podrazumeva samo određene, uobičajene uzročnike. Pri predavanju uzorka dati podatke o eventualnoj terapji, kao i druge podatke koji bi ukazali na uzročnika tegoba (putovanja, simptome i slično)
 19. Pre GTT testa (testa tolerancije na glukozu) mora se odrediti glukoza na tašte. Ako je nivo glukoze ≥ 7,8 mmol/l, ili ako se u nasumičnom određivanju dobije vrednost ≥ 11,1 mmol/l, takvim pacijentima GTT nije potreban. ONI SU VEĆ DIJABETIČARI. Ovaj test se ne sme raditi u sledećim slučajevima:
  • a) Ako se zna da je pacijent dijabetičar
  • b) Ako je pacijent jako bolestan (akutna bolest, trauma, hirurška intervencija ili bilo koji jak stres...).

  3 dana pre izvođenja testa pacijent bi morao biti na dijeti koja sadrži više od 150 grama ugljenih hidrata dnevno. 12h pre izvođenja testa ne sme se konzumirati ništa sem vode. Na dan izvođenja testa ne bi trebalo da se uzima terapija. Tokom izvođenja testa ne sme se pušiti. Skriniranje trudnica na gestacioni diabetes izvodi se između 24-te i 29-te nedelje gestacije, u dvočasovnom GTT testu i sa 50 grama glukoze.

 20. Za sve histopatološke uzorke, ukoliko nisu već obezbeđeni , moraju se obezbediti kontejneri sa medijumom (mogu se dobiti u laboratoriji na zahtev)
 21. Zbog cirkadijalnog ritma, uzorak za određivanje gvožđa bi trebalo uzeti pre 09:00. Terapija steroidima može povećati koncentraciju gvožđa. Vrednosti gvožđa su niske sve do druge godine starosti, vrednosti odraslih se dostižu u periodu od 3-10 godina starosti.
 22. Uzorak za određivanje litijuma bi trebalo uzeti TAČNO 12h nakon uzimanja večernje doze leka. Koncentracije leka oko 1.0 mmol/l treba pažljivo pratiti jer se kod ovih koncentracija veoma često ispoljavaju toksični efekti.
 23. Za određivanje magnezijuma u urinu, urin 24h se MORA sakupljati sa HCl kao konzervansom. Eliminacija magnezijuma urinom korelira sa unosom magnezijuma i o tome treba voditi računa tokom sakupljanja uzorka urina.
 24. Za uzimanje mikrobioloških uzoraka sa kože, noktiju ili bilo koje druge lokacije, mesto uzimanja se ne sme tretirati bilo kakvim kremama minimum 24h pre uzimanja uzorka. Kožu obavezno oprati pre uzimanja uzorka.
 25. PSA ne treba određivati nakon rektalnog pregleda prostate. Pored ovog pregleda, i sve druge situacije u kojima se prostata izlaže fizičkom maltretiranju (uključujući i opstipacije), mogu uzrokovati lažno povećanje PSA u krvi.
 26. Za analizu sperme (spermogram) treba apstinirati 4-5 dana (i kraće i duže vreme od navedenog utiče nepovoljno na rezultat). Pored apstinencije, u ovom periodu treba smanjiti, a ako je moguće potpuno isključiti, pušenje i uzimanje alkohola.
 27. Uzorak je najbolje dati neposredno u laboratoriji, a ako to nije moguće uzorak treba ga doneti najkasnije 1h od uzimanja.
 28. Za uzimanje uzoraka briseva za seksualno transmitivne bolesti ne treba urinirati bar 2 sata pre uzimanja uzoraka (neki od uzročnika ovih bolesti su intracelularni patogeni i uriniranje bi dovelo do spiranja i smanjenja broja epitelnih ćelija, a time i ugrozilo pouzdanost rezultata).
 29. Uzorke ne bi trebalo uzimati u vreme krvarenja ili ovulacije (žene) jer prisutna sluz i/ili eritrociti mogu svojim prisustvom onemogućiti detekciju i vizuelizaciju patogena, kao i lažno pozitivan ili lažno negativan nalaz za CT ukoliko se koristi imunofluorescentna tehnika.
 30. Uzorak sputuma najbolje je uzeti ujutru, pre jela i pranja zuba. Treba uzeti bar 3 uzorka za redom (3 jutra po jedan uzorak) jer se radi o slučajnom uzorku i može se izvesti pogrešan zaključak samo na osnovu jednog uzorka. Za tehniku uzimanja posavetovati se sa obučenim medicinskim osobljem.
 31. Bris grla takođe je najbolje uzeti ujutru, pre uzimanja hrane i pića, i pre pranja zuba.
 32. Za mikrobiološka ispitivanja, sva tkiva i bioptički materijali uzimaju se u sterilnoj posudi, BEZ formalina i drugih fiksativa.
 33. Najpouzdaniji uzorak urina za mikrobiološka ispitivanja je srednji mlaz prvog jutarnjeg urina (uzet nakon pranja vodom i sapunom). Kod male dece kod kojih je uzorak uzet putem pedijatrijske kese treba biti veoma obazriv pri tumačenju rezultata jer je ovaj način uzimanja urina nepouzdan zbog kontaminacije. Najpouzdaniji uzorak kod dece do godinu dana je urin uzet suprapubičnom aspiracijom. Uzorci urina, ukoliko se ne mogu držati u frižideru, moraju se dostaviti laboratoriji najkasnije 2h po uzimanju.
 34. Za citološki pregled urina uzimaju se tri uzastopna uzorka, tri dana za redom. Uzima se prvi mlaz DRUGOG jutarnjeg urina (NE UZIMATI PRVI JUTRANJI URIN NITI SREDNJI MLAZ URINA)
 35. Za određivanje Valproične kiseline uzorak krvi treba uzeti ili neposredno pre uzimanja leka ili najmanje 6h nakon uzimanja doze.
 36. Za sve parametre koji se određuju iz 24h-ovnog urina, urin se mora sakupljati tačno 24h (završava se u isto vreme kada je sakupljanje i započeto s tim što se prvi jutarnji urin prvog dana baci, a prvi jutarnji sledećeg dana priključi ostalim porcijama).

Sakupljanje 24h urina za kvantitativno utvrđivanje kateholamina

 1. Jedan dan pre skupljanja ne konzumirati:
  • kafu, koka kolu, banane, pomorandže, čokoladu i paradajz
  • ne uzimati beta blokatore
 2. Urin sakupljati u tamnu bocu u koju je prethodno dodat konzervans (10-15 ml 6M HCl).
  Tokom sakupljanja, bocu sa konzervansom držati na hladnom (4-8 0C ). Na zahtev boca se može dobiti u laboratoriji.
 3. Sakupljanje urina započeti sa drugim jutarnjim urinom. Nakon toga sakupljati sve porcije urina, zaključno sa prvim jutarnjim urinom narednog dana.
 4. Ako je moguće, izmeriti količniu sakupljenog urina, zabeležiti vrednost, odliti porciju od 50-100 ml i doneti u laboratoriju.
 5. Ako nije moguće tačno izmeriti količinu sakupljenog urina, doneti celokupnu količinu u laboratoriju.
 6. Konzervisana porcija urina može se čuvati do 7 dana na temperaturi 2-8 0C. Za duži vremenski period (6 meseci) uzorak se čuva na -20 0C.